All regional kampaktivitet og treninger avlyses

Postet av Atletklubben Av 1928 den 11. Mar 2020


Norges Håndballforbund avlyser all regional kampaktivitet fra og med torsdag 12. mars. 


Vedtaket er fattet av en samlet nasjonal ledergruppe i Norges Håndballforbund (NHF).  Nasjonal ledergruppe, som består av NHFs generalsekretær og regionenes daglige ledere, er samlet på Ullevaal Stadion onsdag for å vurdere de tydelige signalene fra Folkehelseinstituttet i lys av koronavirusets spredning. 

Norges Håndballforbunds vedtak innebærer at all kampaktivitet i det regionale tilbudet stanses fra og med torsdag 12. mars. Dette tilbudet består kort oppsummert av alle serier og kampaktiviteter i regi av Norges Håndballforbund, for begge kjønn og i alle aldersklasser - med unntak av REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon, som sorterer under det nasjonale tilbudet. De tre sistnevnte serienivåene underlegges en fortløpende vurdering med hensyn til videre forløp. 

Vedtaket vil få konsekvenser for opp- og nedrykk i seriesystemet. Norges Håndballforbund vil i løpet av de nærmeste dagene komme tilbake til hvordan dette løses. 


- Dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte, og jeg beklager den situasjonen som norsk håndball nå står overfor. Signalene fra helsemyndighetene er imidlertid så tydelige at dagens beslutning fremstår som en riktig avgjørelse, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.


Videre har styret i AK28 i samråd med FHI og NHF besluttet å umiddelbart avlyse alle treninger i AK28's regi. Det vil si at hallene stenges for trening, og trenere får instrukser om å avlyse all felles treningsaktivitet også utenfor halltrening. Foreløpig uvist hvor lenge dette vil gjelde, og vi skal i informere våre medlemmer fortløpende både her på hjemmesiden, og på mail til trenere og foreldre. Mvh. Styret i AK28


0 Kommentar

Årsmøte 2020

Postet av Atletklubben Av 1928 den 5. Feb 2020


Det blir avholdt årsmøte i klubbhuset 25. mars kl 1800


Vi oppfordrer herved alle medlemmer og foreldre til å melde inn kandidater, seg selv eller andre, som har lyst og kan tenke seg å bidra i styret i AK28 neste sesong.


Aktuelle navn meldes inn på mail til post@ak28.no .


Vel møtt! 


Mvh. Styret 


0 Kommentar

Klubbhusreglement

Postet av Atletklubben Av 1928 den 23. Sep 2019

AK28 ‐ Reglement for Klubbhuset (Ver. 00) 07.06.2019 Side 1

Reglement for AK28 Klubbhus (Versjon 00, Juni 2019) 
(Send mail til post@ak28.no for pdf og kontrakter)

Innhold

DEL 1 : GENERELLE REGLER.

§ 1 Formål 

§ 2 Myndigheter 

§ 3 Virkeområde 

§ 4 Bruksformål 

§ 5 Bruksrett 

§ 6 Utleie

§ 7 Nøkkel til Klubbhuset

§ 7.1 Tap av Nøkkel

§ 8 Regelbrudd

§ 9 Erstatningsplikt

§ 10 Klager

§ 11 Bekjentgjøring av reglementet


DEL 2 : BRUK AV KLUBBHUSET

§ 12 Arrangementer

§ 12.1 Innmelding av arrangementer

§ 12.2 Kolliderende arrangementer

§ 12.3 Adgang til å gjennomføre arrangementer

§ 12.4 Arrangementansvarlig

§ 12.5 Private arrangementer

§ 13 Kioskdrift

§ 14 Orden

§ 14.1 Søppel

§ 14.2 Vask og renhold

§ 14.3 Betaling for mangelfullt renhold

§ 14.4 Bruk av fotballsko og annet fottøy med pigger

§ 15 Bruk av kontorutstyr

§ 16 Nøkkel

§ 17 Røyking

§ 18 Bruk av alkohol

§ 19 Parkering


DEL 3 : UTLEIE AV KLUBBHUSET

§ 20 Regler for utleie

§ 20.1 Søknad om leie

§ 20.2 Leieavtale

§ 20.3 Renhold / orden

§ 20.4 Tider

§ 20.5 Skader


DEL 4 : VEDLEGG

§ 21 Sjekkliste renhold på klubbhuset

§ 22 Rutine ved brann i Klubbhuset

§ 23 Rutine ved innbrudd / hærverk i Klubbhuset

§ 24 Rutine ved personskader


DEL 5 : LEIEAVTALE FOR AK28 KLUBBHUS


DEL 1 : GENERELLE REGLER

1 Formål

Reglement for AK28 klubbhus (”Reglementet”) skal regulere styring, administrasjon og bruk av AK28 Klubbhus. Formålet med reglementet er å sikre at alle klubbensundergrupper og medlemmer får lik behandling og tilgang til lokalene samt å sikre en god forvaltning av de verdier som lokaler, inventar og utstyr representerer.


2 Myndigheter

Klubbens Styret har suveren bestemmelsesrett over Klubbhuset og er ansvarlig for reglement og rutiner og forvaltning av disse. Klubbhusansvarlig er ansvarlig for den daglige driften av Klubbhuset og har ansvar for at Styrets bestemmelser og retningslinjer blir fulgt opp.

3 Virkeområde

Dette reglement omfatter Klubbhuset og uteområdene i umiddelbar tilknytning til Klubbhuset. Odderneshallen/Badmintonhallen omfattes ikke av dette reglementet.

4 Bruksformål

De forskjellige delene av Klubbhuset er beregnet til følgende bruk:

Hovedrom klubbhus

- Styremøter

- Medlemsmøter / lagsmøter

- Kafé og oppholdsrom ved arrangementer

- Utleieareal

- Lager

- Skal huse Styrets, Huskomiteens og økonomiansvarligs og andre grupper/utvalgs arkiv.

- Kjøkken

- Tilberedning av mat/drikke

- Kioskdrift

- Garderobe

- Lager oppe

- lagring av diverse til kioskdrift for øvrig. 


5 Bruksrett

Alle klubbens organer/utvalg og lag har lik rett til å benytte Klubbhuset.


6 Utleie

Klubbhuset skal i første rekke disponeres av AK28 for arrangementer i klubbens regi. I den grad Klubbhuset er ledig, kan det leies ut til andre lag, foreninger og privatpersoner. Det gis ikke adgang til utleie eller lån av utstyr i Klubbhuset (for eksempel bord og stoler) for bruk utenfor Klubbhuset.

Priser ved utleie.:

 Medlemmer - kr. 1 000,-

 Ikke medlemmer - kr. 4 000,-

 Ekstra vask etter evt. arrangement - kr 1 000,- (må avtales på forhånd)


7 Nøkkel til Klubbhuset

Nøkkel og utlevering av dette til Klubbhuset administreres av klubbhusansvarlig.


     7.1 Tap av nøkkel

Dersom innehaver av nøkkel mister eller på annen måte fører en nøkkel på avveie skal dette meldes umiddelbart til klubbhusansvarlig.


8 Regelbrudd

Enkeltpersoner eller arrangementer som ikke retter seg etter gjeldene reglement vil kunne nektes adgang til Klubbhuset for en kortere eller lengre periode. Denne typen sanksjoner skal behandles og avgjøres av Styret etter at uttalelse er innhentet fra den/de det gjelder.


9 Erstatningsplikt

Dersom et arrangement har påført klubbens lokaler eller eiendeler skade på grunn av uaktsom opptreden står arrangementet v/ arrangementansvarlig ansvarlig for å gjøre bot for skaden.Ved skade på lokaler eller inventar skal Styret ha skriftlig rapport om skadens omfang og karakter. Styret er ansvarlig for å bestemme størrelsen på erstatningen.


10 Klager

Klager på sanksjoner eller andre forhold vedrørende Klubbhuset skal rettes til Styret.

11 Bekjentgjøring av reglementet

Reglementet inngår i regelverket for AK28 og skal være tilgjengelig på klubbens internettsider (www.ak28.no).


DEL 2 : BRUK AV KLUBBHUSET

12 Arrangementer

Et arrangement er en aktivitet som legger beslag på hele eller deler av klubbhuset.


12.1 Innmelding av arrangementer

Innmelding av arrangementer skal skje ved henvendelse til Klubbhusansvarlig og så tidlig som mulig (minst 2 uker før et arrangement skal finne sted). Arrangementer i klubbens regi skal fortrinnsvis innmeldes før sesongstart (eller så fort dette foreligger). Alle arrangementer vil bli tilgjengelig på AK28 kalender.


12.2 Kolliderende arrangementer

Ved kolliderende arrangementer som ikke kan gjennomføres parallelt skal det arrangementet som er først innmeldt i henhold til gjeldene regler for innmelding (ref.§ 12.1) prioriteres.


12.3 Adgang til å gjennomføre arrangementer
Ingen arrangementer tillates uten at det er innmeldt til, og bekreftet av Klubbhusansvarlig. Dette gjelder selv om man disponerer nøkkel til lokalene.


12.4 Arrangementansvarlig

For alle arrangementer skal det være en navngitt arrangementansvarlig. For møter i klubbensorganer er møtets leder Arrangementansvarlig. Arrangementansvarlig skal være tilstede under hele arrangementet og plikter å påse at arrangementet skjer i henhold til gjeldene reglement og rutiner.


12.5 Private arrangementer

Dersom ikke annet fremgår av reglementet gjelder samme regler for private arrangementer(utleie) som for arrangementer i klubbens regi. Klubbhusansvarlig plikter å sørge for at Arrangementansvarlig gjøres kjent med gjeldene regelverk. Det vises for øvrig tilreglementets § 20 Regler for utleie.


13 Kioskdrift

10% av inntektene fra kiosksalg skal sendes på VIPPS til nr 533186 (Klubbhus Drift) og merkes med lagsnavn ikke senere enn 2 timer etter arrangements slutt. Disse pengene går uavkortet til å handle inn nødvendig materiell, som servietter, pappkrus, papptallerkner, plastbestikk, kaffe etc. som fritt kan forbrukes i forbindels med kiosksalget.


14 Orden

Arrangementansvarlig skal påse at arrangementet gjennomføres uten forstyrrelse, hinder eller annen ulempe for beboerne i området eller for annet arrangement.


14.1 Søppel

Søppel skal plasseres i søppeldunker. Arrangementansvarlig skal påse at søppel i og utenfor klubblokalene blir samlet opp.


14.2 Vask og renhold

Arrangementansvarlig er ansvarlig for at de rom som har vært i bruk ryddes og at søppel fjernes fra klubbhuset.Vasking vil bli foretatt av renholdsansvarlig.


14.3 Betaling for mangelfullt renhold

Dersom det etter et arrangement ikke er rengjort eller lokalene ikke satt i skikkelig stand vil klubben kunne bekoste renhold/rydding for arrangørens regning.


16 Nøkkel / Ringe til dør med kode

Dersom det er nødvendig med separat nøkkel for et arrangement skal dette kvitteres ut og leveres tilbake til Klubbhusansvarlig. Alle trenere skal ha mulighet til å ringe til dør for åpning.


17 Røyking

Røyking er ikke tillatt i Klubbhuset.


18 Bruk av alkohol

Bruk av alkohol i Klubbhuset skal forhåndsmeldes av leietaker. Dette skal skje under faste rammer. Ved servering av alkohol skal ikke dette medbringes utenfor lokalene i den grad det kan forstyrre utenom hus aktiviteter på idrettsanlegget. Arrangement ansvarlig er selv ansvarlig for at serveringen er iht. de til enhver gjelde lover. Styret skal vedta om ett arrangement kan gjennomføres med alkohol.


19 Parkering

Parkering av biler i forbindelse med besøk skal skje på anviste plasser. Trafikk opp til klubbhuset skal kun forekomme ved varetransport. Parkering utenfor klubbhuset tillates ikke. Nøkkel til bom kan lånes av Klubbhusansvarlig.


DEL 3 : UTLEIE AV KLUBBHUSET

20 Regler for utleie

20.1 Søknad om leie

Søknad om å leie Klubbhuset skal skje ved henvendelse til Klubbhusansvarlig i henhold reglementets § 12.1 Innmelding av arrangementer.

20.2 Leieavtale

For utleie av Klubbhuset skal leietaker inngå leieavtale med klubben.

20.3 Renhold / orden

Renhold og orden skal utføres i henhold til reglementets § 14 Orden. For utleie gjelder i tillegg følgende angående avfall og søppel: Alt avfall og søppel skal være fjernet inne og på utsiden av Klubbhuset. Klubbhusets søppeldunker skal ikke benyttes, men tas bort på annen måte og er Leietakers ansvar.

20.4 Tider

Utleiearrangementer skal avsluttes innen kl 02:00.

20.5 Skader

Leietaker er ansvarlig for orden på området og økonomisk ansvarlig for skader som måtte bli påført bygg, inventar og uteområdet. Eventuelle skader skal rapporteres til Klubbhusansvarlig._________________________________________________________________


DEL 5 : LEIEAVTALE FOR AK28 KLUBBHUS

Det bekreftes at: _________________________________ (Leietaker)

i dag har inngått følgende avtale med AK28 (Utleier) for leie av AK28 Klubbhus.

Leieperiode: fra ______________________ til _________________________

Leieforholdet omfatter følgende:

Hovedrom / stue: ______

Kjøkken: ______

Øvrig informasjon:

Arrangement ansvarlig:__________________ tlf: _______________________

Skal det serveres alkohol: ______

Er leietaker medlem av klubben: ______

Antall personer: ______

Leietaker er inneforstått med og aksepterer de regler som gjelder for Klubbhuset og

som er nedfelt igjeldende reglement for Klubbhuset. Det vises spesielt til reglene for

renhold og rydding i reglementets 14 samt 20.4. Leietaker er arrangementansvarlig

for arrangementet som utleiengjelder.

Leiebeløpet kr ________ VIPPSES forskuddsvis til nr 533186 (Klubbhus Drift)

I tillegg skal det betales et depositum på kr 500,- for dekning av evt. mangelfullt

renhold. Avtale om henting og tilbakelevering av nøkkel gjøres direkte med

Klubbhusansvarlig. Gyldig kvittering for innbetalt leie og depositum skal fremvises

ved avhenting av nøkkel.

Betalt leie refunderes med 100% ved avbestilling senest 1 uke før arrangementet og

med 50% ved avbestilling senest 3 dager før arrangementet. Ved senere avbestilling

må full leie betales.

Depositum for evt. mangelfullt renhold refunderes når tilfredsstillende rydding er

bekreftet av Klubbhusansvarlig. Utleier fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle

skader eller ulemper Leietaker påfører Utleier ellerandre.

Klubbhusansvarlig: ______________________ Tlf: ____________

Kristiansand, den ___________

_______________________ ______________________Sjekkliste renhold AK28 Klubbhus

1. Renhold

Bruksanvisning for oppvaskmaskin og komfyr henger på kjøkkenet. Fjernkontroll for varmepumpe står montert under varmepumpa. Leietaker er ansvarlig for rydding av areal og anvendt utstyr etter bruk. Klubbhusansvarlig inspiserer lokalene etter hver utleie. Dersom det ikke er ryddet tilstrekkelig vil det bli ryddet på leietakers bekostning. Vaskemiddel til oppvaskmaskin holdes av utleier.

Alt anvendt utstyr er rengjort: ................................................................................. Sett kryss

2. Rydding: Møblene settes tilbake på plass. Rydding foretatt: .......................Sett kryss

3. Lufting/ventilasjon: Lufting under arrangementet må ikke foregå gjennom åpne dører/vinduer. Dette for å unngå støyplager for naboene. Utlufting må skje etter at arrangementet er slutt (f.eks mens rydding foregår) Husk å sette varmepumpen på 20 grader når klubbhuset forlates.

Varmepumpe satt på 20 grader:................................................Sett kryss

4. Søppel – opprydding utenfor klubbhuset: Husholdningsavfall o.a søppel samles og skal tas med og kastes av leietaker. Husk også å tømme søppel på toalettet.

Avfall er samlet og kastet av leietaker:..................................... Sett kryss

5. Dører og vinduer

Alle dører og vinduer må lukkes og låses forsvarlig. Lys slukket: ....................................................................... Sett kryss

Vinduer lukket og dør låst: ................................................. Sett kryss

6. Beskadigelse: Har leietaker vært uheldig og beskadiget/mistet utstyr, setter vi pris på at dette noteres nedenfor for at vi skal kunne àjourholde vår inventarliste og evt gå til nyanskaffelse av beskadiget/tapt utstyr. Er skaden/tapet av lite omfang kan leietaker/utleier i fellesskap komme frem til en erstatningssum.

Beskadiget/tapt utstyr: Antall: ...............................................................................................................Evt beløp/sum: Kr: ....................

AK28 ‐ Reglement for Klubbhuset (Ver. 00) 07.06.2019 Side 10

7. Erstatningskrav: Ved større skader/tap der erstatningskrav må gjøres gjeldende, føres “skademelding” på eget ark. Saken behandles i første instans av hovedstyret.

8. Ønske om eventuelle forandringer

Er du fomøyd med klubbhuset og de muligheter som tilbys? Hvis du f.eks ønsker noe forandret – eller kanskje mener at noe mangler, synes vi det ville vært fint om du tok deg tid til å notere det nedenfor. Alle forslag mottas med takk!

......................................................................................................................................................................................................................................

9. Denne sjekkliste returneres i utfylt og underskrevet stand sammen med evt. nøkkel.

Kristiansand, ........................          Leietaker ...................................................................................
0 Kommentar

AK28 farger AQ rød!

Postet av Atletklubben Av 1928 den 1. Sep 2019Kr.sands nye elitesatsning, Kristiansand topphåndball, spiller sin første hjemmekamp mot Sandnes førstkommende søndag kl 18.00. Alle spillere i AK28 er invitert, og får komme inn GRATIS mot oppmøte i egen klubbdrakt💥Vi ser på dette som en utmerket mulighet til å utfordre alle trenere, foreldrekontakter og spillere til å være det laget med høyest oppmøte! En liten gulrot venter til det seirende laget 👏Meld inn til C.Gunnufsen med antall spillere som møter fra ditt lag.

0 Kommentar

Hvem er vi, egentlig?

Postet av Atletklubben Av 1928 den 1. Jul 2019

Du har kanskje spurt deg selv; hvem er egentlig disse som sitter i styret i AK28? Noen har holdt seg oppdatert, og vet at det er store endringer i styresammensetningen for sesongen 19/20. Man kan derimot ikke benekte at mange nok ikke kan navngi mange av dem som sitter i styret, og ei heller hvorfor de sitter der. 


Bryr du deg om klubben, er du medlem i AK28 - bør dette interessere deg.
Her har du styresammensetningen for 19/20 sesongen.


Knut Stormyr

 I 1998 ble Knut Stormyr en av de tre første æresmedlemmene i klubben.  Knut har betydd mye for klubben og klubbens utvikling. Han har en aktiv spillerkarriere bak seg, blandt annet med KIF i eliteserien som også vant NM i 1980. Han har en lang trenerkarriere og har trent alt fra seniorlag til 10-års lagene.

Sykdom, skade og motgang tiltross, Knut gir seg aldri. Innstatsen han daglig legger i klubben er utvilsomt beundringsverdig, og etter mange år i styret og de senere år som styreleder, har Knut bidratt med å holde hjulene igang i alle disse årene.

Mail: ks@wme.no


________________________________________________________________


Odd von Porat Fiane

Jeg er 64 år, gift og har 3 barn. To av de har vært med i AK -28 og har masse gode venner etter den tiden. Selv har jeg vært i Luftforsvaret i mange år før jeg i 2005 begynte hos Gumpen.

Av interesser har jeg vært aktiv innen flere idretter; militær idrett /skyting, sykkel, badminton og flere ting. Jeg er glad i å få ting gjort og liker å jobbe med barn og unge. Ble med igjen i AK 28 etter mange år, for å gi noe tilbake til klubben

Mobil:   +47 913 53467

E post: odd.fiane@gmail.com


________________________________________________________________


Maren Hærum Mykland 


Jeg heter Maren Hærum Mykland, er 27 år, oppvokst på Lund. Er Fysioterapeut med spesialistutdanning innenfor barn og unge.

Min håndballinteresse startet allerede i 1.klasse på barneskolen. Har siden den tid spilt i aldersbestemte serier, regionsserie, nasjonal serie (Bring) og senior. Jeg har vært spiller i AK28 siden 13 års alder og jeg er fremdeles aktiv på damelaget. Jeg har vært trener i AK28 i 10 år for aldersbestemte lag. Håndball er noe jeg ikke ville vært foruten.

Jeg valgte å sitte i styret fra og med i år (2019) da jeg kan bidra med et perspektiv innenfra i klubben da jeg både har erfaring som trener og spiller. Som spiller har man opplevd et styre som er veldig fjernt og som nesten ingen kjenner ansikter på, dette er noe jeg veldig gjerne ønsker å gjøre noe med. Det er viktig at et styre er kjent for både spillere, foreldre og trenere, da det skal være lavterskel å ta kontakt med et styremedlem angående saker. Jeg kommer til å bidra for at det skjer endringer på denne fronten. I tillegg er jeg brennende for at alle føler tilhørighet til klubben og at alle hjelper hverandre for å gjøre håndballarenaen til et flott sted å være. Dette er en arena hvor man danner vennskap som varer livet ut, man får minner og opplevelser for livet, man opplever glede og mestring, og det er en arena hvor mange barn får blomstre. Det er viktig at styre bidrar til å skape gode og trygge rammer for alle sine medlemmer, håndball er tross alt en arena hvor mange bruker veldig mye av sin fritiden på.

Jeg vil også være tilgjengelig som styremedlem i henhold til spørsmål angående skadeforebyggende trening, hjelp til «utdanning» i forhold til skader og behandling. Alle er hjertelig velkomne til å ta kontakt og jeg vil stille opp så godt jeg kan. 


Tlf: 951 44 094

E-post: marenmykland@gmail.com


________________________________________________________________


Terje Jochumsen 

Terje Jochumsen,  født 15 oktober 1965. Samboer, 3 barn;  tvillinger på 23 og en gutt på 29.
Jobber som visekonsernsjef i Gumpen Gruppen. Født og oppvokst 100 meter fra Odderneshallen i Sleipnersvei. Spilte i Kif til 1985 før overgang til AK-28 hvor jeg spilte på A laget i 10 år. Har vært trener for herrelaget og damelaget, og 4 år som formann i Klubben. Gikk inn i styret for å bidra til å styrke AK -28 som klubb, en klubb som både for meg og mine 2 sønner har betydd mye.

Mail: Terje.Jochumsen@gumpen.no


________________________________________________________________


Silje Kristine Gumpen 

Jeg heter Silje Kristine Gumpen, 27 år og oppvokst på Lund. Bor nå på søm med min mann og våre to barn. Ellers jobber jeg i 100% stilling som sykepleier.  Har i mange år fått stort utbytte av å være medlem av klubben, og forsøker nå mitt beste å gi litt tilbake. Bidrar der jeg kan med arrangementer, sosiale medier, med råd og innsikt som nåværende spiller på damelaget, erfaring på senior, og som tidligere trener i klubben. Har ønske og mål om at klubben skal kunne vokse og utvikle seg, og være kjent som klubben med spillerne i sentrum, med trivsel og prestasjoner i samarbeid.  


Det er ett kjent problem med mangel på målvakter og spesifik målvaktstrening, og håper lagene som ønsker hjelp med dette, for å gjøre målvaktsplassen mer attraktiv, føler de kan komme til meg med spørsmål. Jeg kan også hjelpe med målvaktstrening under treningstiden om det er behov for det. Ellers har jeg mye med klubbens hjemmeside å gjør. Skulle lagene eller foreldrekontakter ønske opplæring for bruk av hjemmesiden, eller ha behov for at jeg legger ut noe på vegne av laget, ta gjerne kontakt.


Tlf: 48152449 

Mail: Siljegumpen@gmail.com 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline