Klubbhusreglement

Postet av Atletklubben Av 1928 den 23. Sep 2019

AK28 ‐ Reglement for Klubbhuset (Ver. 00) 07.06.2019 Side 1

Reglement for AK28 Klubbhus (Versjon 00, Juni 2019) 
(Send mail til post@ak28.no for pdf og kontrakter)

Innhold

DEL 1 : GENERELLE REGLER.

§ 1 Formål 

§ 2 Myndigheter 

§ 3 Virkeområde 

§ 4 Bruksformål 

§ 5 Bruksrett 

§ 6 Utleie

§ 7 Nøkkel til Klubbhuset

§ 7.1 Tap av Nøkkel

§ 8 Regelbrudd

§ 9 Erstatningsplikt

§ 10 Klager

§ 11 Bekjentgjøring av reglementet


DEL 2 : BRUK AV KLUBBHUSET

§ 12 Arrangementer

§ 12.1 Innmelding av arrangementer

§ 12.2 Kolliderende arrangementer

§ 12.3 Adgang til å gjennomføre arrangementer

§ 12.4 Arrangementansvarlig

§ 12.5 Private arrangementer

§ 13 Kioskdrift

§ 14 Orden

§ 14.1 Søppel

§ 14.2 Vask og renhold

§ 14.3 Betaling for mangelfullt renhold

§ 14.4 Bruk av fotballsko og annet fottøy med pigger

§ 15 Bruk av kontorutstyr

§ 16 Nøkkel

§ 17 Røyking

§ 18 Bruk av alkohol

§ 19 Parkering


DEL 3 : UTLEIE AV KLUBBHUSET

§ 20 Regler for utleie

§ 20.1 Søknad om leie

§ 20.2 Leieavtale

§ 20.3 Renhold / orden

§ 20.4 Tider

§ 20.5 Skader


DEL 4 : VEDLEGG

§ 21 Sjekkliste renhold på klubbhuset

§ 22 Rutine ved brann i Klubbhuset

§ 23 Rutine ved innbrudd / hærverk i Klubbhuset

§ 24 Rutine ved personskader


DEL 5 : LEIEAVTALE FOR AK28 KLUBBHUS


DEL 1 : GENERELLE REGLER

1 Formål

Reglement for AK28 klubbhus (”Reglementet”) skal regulere styring, administrasjon og bruk av AK28 Klubbhus. Formålet med reglementet er å sikre at alle klubbensundergrupper og medlemmer får lik behandling og tilgang til lokalene samt å sikre en god forvaltning av de verdier som lokaler, inventar og utstyr representerer.


2 Myndigheter

Klubbens Styret har suveren bestemmelsesrett over Klubbhuset og er ansvarlig for reglement og rutiner og forvaltning av disse. Klubbhusansvarlig er ansvarlig for den daglige driften av Klubbhuset og har ansvar for at Styrets bestemmelser og retningslinjer blir fulgt opp.

3 Virkeområde

Dette reglement omfatter Klubbhuset og uteområdene i umiddelbar tilknytning til Klubbhuset. Odderneshallen/Badmintonhallen omfattes ikke av dette reglementet.

4 Bruksformål

De forskjellige delene av Klubbhuset er beregnet til følgende bruk:

Hovedrom klubbhus

- Styremøter

- Medlemsmøter / lagsmøter

- Kafé og oppholdsrom ved arrangementer

- Utleieareal

- Lager

- Skal huse Styrets, Huskomiteens og økonomiansvarligs og andre grupper/utvalgs arkiv.

- Kjøkken

- Tilberedning av mat/drikke

- Kioskdrift

- Garderobe

- Lager oppe

- lagring av diverse til kioskdrift for øvrig. 


5 Bruksrett

Alle klubbens organer/utvalg og lag har lik rett til å benytte Klubbhuset.


6 Utleie

Klubbhuset skal i første rekke disponeres av AK28 for arrangementer i klubbens regi. I den grad Klubbhuset er ledig, kan det leies ut til andre lag, foreninger og privatpersoner. Det gis ikke adgang til utleie eller lån av utstyr i Klubbhuset (for eksempel bord og stoler) for bruk utenfor Klubbhuset.

Priser ved utleie.:

 Medlemmer - kr. 1 000,-

 Ikke medlemmer - kr. 4 000,-

 Ekstra vask etter evt. arrangement - kr 1 000,- (må avtales på forhånd)


7 Nøkkel til Klubbhuset

Nøkkel og utlevering av dette til Klubbhuset administreres av klubbhusansvarlig.


     7.1 Tap av nøkkel

Dersom innehaver av nøkkel mister eller på annen måte fører en nøkkel på avveie skal dette meldes umiddelbart til klubbhusansvarlig.


8 Regelbrudd

Enkeltpersoner eller arrangementer som ikke retter seg etter gjeldene reglement vil kunne nektes adgang til Klubbhuset for en kortere eller lengre periode. Denne typen sanksjoner skal behandles og avgjøres av Styret etter at uttalelse er innhentet fra den/de det gjelder.


9 Erstatningsplikt

Dersom et arrangement har påført klubbens lokaler eller eiendeler skade på grunn av uaktsom opptreden står arrangementet v/ arrangementansvarlig ansvarlig for å gjøre bot for skaden.Ved skade på lokaler eller inventar skal Styret ha skriftlig rapport om skadens omfang og karakter. Styret er ansvarlig for å bestemme størrelsen på erstatningen.


10 Klager

Klager på sanksjoner eller andre forhold vedrørende Klubbhuset skal rettes til Styret.

11 Bekjentgjøring av reglementet

Reglementet inngår i regelverket for AK28 og skal være tilgjengelig på klubbens internettsider (www.ak28.no).


DEL 2 : BRUK AV KLUBBHUSET

12 Arrangementer

Et arrangement er en aktivitet som legger beslag på hele eller deler av klubbhuset.


12.1 Innmelding av arrangementer

Innmelding av arrangementer skal skje ved henvendelse til Klubbhusansvarlig og så tidlig som mulig (minst 2 uker før et arrangement skal finne sted). Arrangementer i klubbens regi skal fortrinnsvis innmeldes før sesongstart (eller så fort dette foreligger). Alle arrangementer vil bli tilgjengelig på AK28 kalender.


12.2 Kolliderende arrangementer

Ved kolliderende arrangementer som ikke kan gjennomføres parallelt skal det arrangementet som er først innmeldt i henhold til gjeldene regler for innmelding (ref.§ 12.1) prioriteres.


12.3 Adgang til å gjennomføre arrangementer
Ingen arrangementer tillates uten at det er innmeldt til, og bekreftet av Klubbhusansvarlig. Dette gjelder selv om man disponerer nøkkel til lokalene.


12.4 Arrangementansvarlig

For alle arrangementer skal det være en navngitt arrangementansvarlig. For møter i klubbensorganer er møtets leder Arrangementansvarlig. Arrangementansvarlig skal være tilstede under hele arrangementet og plikter å påse at arrangementet skjer i henhold til gjeldene reglement og rutiner.


12.5 Private arrangementer

Dersom ikke annet fremgår av reglementet gjelder samme regler for private arrangementer(utleie) som for arrangementer i klubbens regi. Klubbhusansvarlig plikter å sørge for at Arrangementansvarlig gjøres kjent med gjeldene regelverk. Det vises for øvrig tilreglementets § 20 Regler for utleie.


13 Kioskdrift

10% av inntektene fra kiosksalg skal sendes på VIPPS til nr 533186 (Klubbhus Drift) og merkes med lagsnavn ikke senere enn 2 timer etter arrangements slutt. Disse pengene går uavkortet til å handle inn nødvendig materiell, som servietter, pappkrus, papptallerkner, plastbestikk, kaffe etc. som fritt kan forbrukes i forbindels med kiosksalget.


14 Orden

Arrangementansvarlig skal påse at arrangementet gjennomføres uten forstyrrelse, hinder eller annen ulempe for beboerne i området eller for annet arrangement.


14.1 Søppel

Søppel skal plasseres i søppeldunker. Arrangementansvarlig skal påse at søppel i og utenfor klubblokalene blir samlet opp.


14.2 Vask og renhold

Arrangementansvarlig er ansvarlig for at de rom som har vært i bruk ryddes og at søppel fjernes fra klubbhuset.Vasking vil bli foretatt av renholdsansvarlig.


14.3 Betaling for mangelfullt renhold

Dersom det etter et arrangement ikke er rengjort eller lokalene ikke satt i skikkelig stand vil klubben kunne bekoste renhold/rydding for arrangørens regning.


16 Nøkkel / Ringe til dør med kode

Dersom det er nødvendig med separat nøkkel for et arrangement skal dette kvitteres ut og leveres tilbake til Klubbhusansvarlig. Alle trenere skal ha mulighet til å ringe til dør for åpning.


17 Røyking

Røyking er ikke tillatt i Klubbhuset.


18 Bruk av alkohol

Bruk av alkohol i Klubbhuset skal forhåndsmeldes av leietaker. Dette skal skje under faste rammer. Ved servering av alkohol skal ikke dette medbringes utenfor lokalene i den grad det kan forstyrre utenom hus aktiviteter på idrettsanlegget. Arrangement ansvarlig er selv ansvarlig for at serveringen er iht. de til enhver gjelde lover. Styret skal vedta om ett arrangement kan gjennomføres med alkohol.


19 Parkering

Parkering av biler i forbindelse med besøk skal skje på anviste plasser. Trafikk opp til klubbhuset skal kun forekomme ved varetransport. Parkering utenfor klubbhuset tillates ikke. Nøkkel til bom kan lånes av Klubbhusansvarlig.


DEL 3 : UTLEIE AV KLUBBHUSET

20 Regler for utleie

20.1 Søknad om leie

Søknad om å leie Klubbhuset skal skje ved henvendelse til Klubbhusansvarlig i henhold reglementets § 12.1 Innmelding av arrangementer.

20.2 Leieavtale

For utleie av Klubbhuset skal leietaker inngå leieavtale med klubben.

20.3 Renhold / orden

Renhold og orden skal utføres i henhold til reglementets § 14 Orden. For utleie gjelder i tillegg følgende angående avfall og søppel: Alt avfall og søppel skal være fjernet inne og på utsiden av Klubbhuset. Klubbhusets søppeldunker skal ikke benyttes, men tas bort på annen måte og er Leietakers ansvar.

20.4 Tider

Utleiearrangementer skal avsluttes innen kl 02:00.

20.5 Skader

Leietaker er ansvarlig for orden på området og økonomisk ansvarlig for skader som måtte bli påført bygg, inventar og uteområdet. Eventuelle skader skal rapporteres til Klubbhusansvarlig._________________________________________________________________


DEL 5 : LEIEAVTALE FOR AK28 KLUBBHUS

Det bekreftes at: _________________________________ (Leietaker)

i dag har inngått følgende avtale med AK28 (Utleier) for leie av AK28 Klubbhus.

Leieperiode: fra ______________________ til _________________________

Leieforholdet omfatter følgende:

Hovedrom / stue: ______

Kjøkken: ______

Øvrig informasjon:

Arrangement ansvarlig:__________________ tlf: _______________________

Skal det serveres alkohol: ______

Er leietaker medlem av klubben: ______

Antall personer: ______

Leietaker er inneforstått med og aksepterer de regler som gjelder for Klubbhuset og

som er nedfelt igjeldende reglement for Klubbhuset. Det vises spesielt til reglene for

renhold og rydding i reglementets 14 samt 20.4. Leietaker er arrangementansvarlig

for arrangementet som utleiengjelder.

Leiebeløpet kr ________ VIPPSES forskuddsvis til nr 533186 (Klubbhus Drift)

I tillegg skal det betales et depositum på kr 500,- for dekning av evt. mangelfullt

renhold. Avtale om henting og tilbakelevering av nøkkel gjøres direkte med

Klubbhusansvarlig. Gyldig kvittering for innbetalt leie og depositum skal fremvises

ved avhenting av nøkkel.

Betalt leie refunderes med 100% ved avbestilling senest 1 uke før arrangementet og

med 50% ved avbestilling senest 3 dager før arrangementet. Ved senere avbestilling

må full leie betales.

Depositum for evt. mangelfullt renhold refunderes når tilfredsstillende rydding er

bekreftet av Klubbhusansvarlig. Utleier fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle

skader eller ulemper Leietaker påfører Utleier ellerandre.

Klubbhusansvarlig: ______________________ Tlf: ____________

Kristiansand, den ___________

_______________________ ______________________Sjekkliste renhold AK28 Klubbhus

1. Renhold

Bruksanvisning for oppvaskmaskin og komfyr henger på kjøkkenet. Fjernkontroll for varmepumpe står montert under varmepumpa. Leietaker er ansvarlig for rydding av areal og anvendt utstyr etter bruk. Klubbhusansvarlig inspiserer lokalene etter hver utleie. Dersom det ikke er ryddet tilstrekkelig vil det bli ryddet på leietakers bekostning. Vaskemiddel til oppvaskmaskin holdes av utleier.

Alt anvendt utstyr er rengjort: ................................................................................. Sett kryss

2. Rydding: Møblene settes tilbake på plass. Rydding foretatt: .......................Sett kryss

3. Lufting/ventilasjon: Lufting under arrangementet må ikke foregå gjennom åpne dører/vinduer. Dette for å unngå støyplager for naboene. Utlufting må skje etter at arrangementet er slutt (f.eks mens rydding foregår) Husk å sette varmepumpen på 20 grader når klubbhuset forlates.

Varmepumpe satt på 20 grader:................................................Sett kryss

4. Søppel – opprydding utenfor klubbhuset: Husholdningsavfall o.a søppel samles og skal tas med og kastes av leietaker. Husk også å tømme søppel på toalettet.

Avfall er samlet og kastet av leietaker:..................................... Sett kryss

5. Dører og vinduer

Alle dører og vinduer må lukkes og låses forsvarlig. Lys slukket: ....................................................................... Sett kryss

Vinduer lukket og dør låst: ................................................. Sett kryss

6. Beskadigelse: Har leietaker vært uheldig og beskadiget/mistet utstyr, setter vi pris på at dette noteres nedenfor for at vi skal kunne àjourholde vår inventarliste og evt gå til nyanskaffelse av beskadiget/tapt utstyr. Er skaden/tapet av lite omfang kan leietaker/utleier i fellesskap komme frem til en erstatningssum.

Beskadiget/tapt utstyr: Antall: ...............................................................................................................Evt beløp/sum: Kr: ....................

AK28 ‐ Reglement for Klubbhuset (Ver. 00) 07.06.2019 Side 10

7. Erstatningskrav: Ved større skader/tap der erstatningskrav må gjøres gjeldende, føres “skademelding” på eget ark. Saken behandles i første instans av hovedstyret.

8. Ønske om eventuelle forandringer

Er du fomøyd med klubbhuset og de muligheter som tilbys? Hvis du f.eks ønsker noe forandret – eller kanskje mener at noe mangler, synes vi det ville vært fint om du tok deg tid til å notere det nedenfor. Alle forslag mottas med takk!

......................................................................................................................................................................................................................................

9. Denne sjekkliste returneres i utfylt og underskrevet stand sammen med evt. nøkkel.

Kristiansand, ........................          Leietaker ...................................................................................
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.