Klubbhusreglement

Postet av Atletklubben Av 1928 den 23. Sep 2019

AK28 ‐ Reglement for Klubbhuset (Ver. 00) 07.06.2019 Side 1

Reglement for AK28 Klubbhus (Versjon 00, Juni 2019) 
(Send mail til post@ak28.no for pdf og kontrakter)

Innhold

DEL 1 : GENERELLE REGLER.

§ 1 Formål 

§ 2 Myndigheter 

§ 3 Virkeområde 

§ 4 Bruksformål 

§ 5 Bruksrett 

§ 6 Utleie

§ 7 Nøkkel til Klubbhuset

§ 7.1 Tap av Nøkkel

§ 8 Regelbrudd

§ 9 Erstatningsplikt

§ 10 Klager

§ 11 Bekjentgjøring av reglementet


DEL 2 : BRUK AV KLUBBHUSET

§ 12 Arrangementer

§ 12.1 Innmelding av arrangementer

§ 12.2 Kolliderende arrangementer

§ 12.3 Adgang til å gjennomføre arrangementer

§ 12.4 Arrangementansvarlig

§ 12.5 Private arrangementer

§ 13 Kioskdrift

§ 14 Orden

§ 14.1 Søppel

§ 14.2 Vask og renhold

§ 14.3 Betaling for mangelfullt renhold

§ 14.4 Bruk av fotballsko og annet fottøy med pigger

§ 15 Bruk av kontorutstyr

§ 16 Nøkkel

§ 17 Røyking

§ 18 Bruk av alkohol

§ 19 Parkering


DEL 3 : UTLEIE AV KLUBBHUSET

§ 20 Regler for utleie

§ 20.1 Søknad om leie

§ 20.2 Leieavtale

§ 20.3 Renhold / orden

§ 20.4 Tider

§ 20.5 Skader


DEL 4 : VEDLEGG

§ 21 Sjekkliste renhold på klubbhuset

§ 22 Rutine ved brann i Klubbhuset

§ 23 Rutine ved innbrudd / hærverk i Klubbhuset

§ 24 Rutine ved personskader


DEL 5 : LEIEAVTALE FOR AK28 KLUBBHUS


DEL 1 : GENERELLE REGLER

1 Formål

Reglement for AK28 klubbhus (”Reglementet”) skal regulere styring, administrasjon og bruk av AK28 Klubbhus. Formålet med reglementet er å sikre at alle klubbensundergrupper og medlemmer får lik behandling og tilgang til lokalene samt å sikre en god forvaltning av de verdier som lokaler, inventar og utstyr representerer.


2 Myndigheter

Klubbens Styret har suveren bestemmelsesrett over Klubbhuset og er ansvarlig for reglement og rutiner og forvaltning av disse. Klubbhusansvarlig er ansvarlig for den daglige driften av Klubbhuset og har ansvar for at Styrets bestemmelser og retningslinjer blir fulgt opp.

3 Virkeområde

Dette reglement omfatter Klubbhuset og uteområdene i umiddelbar tilknytning til Klubbhuset. Odderneshallen/Badmintonhallen omfattes ikke av dette reglementet.

4 Bruksformål

De forskjellige delene av Klubbhuset er beregnet til følgende bruk:

Hovedrom klubbhus

- Styremøter

- Medlemsmøter / lagsmøter

- Kafé og oppholdsrom ved arrangementer

- Utleieareal

- Lager

- Skal huse Styrets, Huskomiteens og økonomiansvarligs og andre grupper/utvalgs arkiv.

- Kjøkken

- Tilberedning av mat/drikke

- Kioskdrift

- Garderobe

- Lager oppe

- lagring av diverse til kioskdrift for øvrig. 


5 Bruksrett

Alle klubbens organer/utvalg og lag har lik rett til å benytte Klubbhuset.


6 Utleie

Klubbhuset skal i første rekke disponeres av AK28 for arrangementer i klubbens regi. I den grad Klubbhuset er ledig, kan det leies ut til andre lag, foreninger og privatpersoner. Det gis ikke adgang til utleie eller lån av utstyr i Klubbhuset (for eksempel bord og stoler) for bruk utenfor Klubbhuset.

Priser ved utleie.:

 Medlemmer - kr. 1 000,-

 Ikke medlemmer - kr. 4 000,-

 Ekstra vask etter evt. arrangement - kr 1 000,- (må avtales på forhånd)


7 Nøkkel til Klubbhuset

Nøkkel og utlevering av dette til Klubbhuset administreres av klubbhusansvarlig.


     7.1 Tap av nøkkel

Dersom innehaver av nøkkel mister eller på annen måte fører en nøkkel på avveie skal dette meldes umiddelbart til klubbhusansvarlig.


8 Regelbrudd

Enkeltpersoner eller arrangementer som ikke retter seg etter gjeldene reglement vil kunne nektes adgang til Klubbhuset for en kortere eller lengre periode. Denne typen sanksjoner skal behandles og avgjøres av Styret etter at uttalelse er innhentet fra den/de det gjelder.


9 Erstatningsplikt

Dersom et arrangement har påført klubbens lokaler eller eiendeler skade på grunn av uaktsom opptreden står arrangementet v/ arrangementansvarlig ansvarlig for å gjøre bot for skaden.Ved skade på lokaler eller inventar skal Styret ha skriftlig rapport om skadens omfang og karakter. Styret er ansvarlig for å bestemme størrelsen på erstatningen.


10 Klager

Klager på sanksjoner eller andre forhold vedrørende Klubbhuset skal rettes til Styret.

11 Bekjentgjøring av reglementet

Reglementet inngår i regelverket for AK28 og skal være tilgjengelig på klubbens internettsider (www.ak28.no).


DEL 2 : BRUK AV KLUBBHUSET

12 Arrangementer

Et arrangement er en aktivitet som legger beslag på hele eller deler av klubbhuset.


12.1 Innmelding av arrangementer

Innmelding av arrangementer skal skje ved henvendelse til Klubbhusansvarlig og så tidlig som mulig (minst 2 uker før et arrangement skal finne sted). Arrangementer i klubbens regi skal fortrinnsvis innmeldes før sesongstart (eller så fort dette foreligger). Alle arrangementer vil bli tilgjengelig på AK28 kalender.


12.2 Kolliderende arrangementer

Ved kolliderende arrangementer som ikke kan gjennomføres parallelt skal det arrangementet som er først innmeldt i henhold til gjeldene regler for innmelding (ref.§ 12.1) prioriteres.


12.3 Adgang til å gjennomføre arrangementer
Ingen arrangementer tillates uten at det er innmeldt til, og bekreftet av Klubbhusansvarlig. Dette gjelder selv om man disponerer nøkkel til lokalene.


12.4 Arrangementansvarlig

For alle arrangementer skal det være en navngitt arrangementansvarlig. For møter i klubbensorganer er møtets leder Arrangementansvarlig. Arrangementansvarlig skal være tilstede under hele arrangementet og plikter å påse at arrangementet skjer i henhold til gjeldene reglement og rutiner.


12.5 Private arrangementer

Dersom ikke annet fremgår av reglementet gjelder samme regler for private arrangementer(utleie) som for arrangementer i klubbens regi. Klubbhusansvarlig plikter å sørge for at Arrangementansvarlig gjøres kjent med gjeldene regelverk. Det vises for øvrig tilreglementets § 20 Regler for utleie.


13 Kioskdrift

10% av inntektene fra kiosksalg skal sendes på VIPPS til nr 533186 (Klubbhus Drift) og merkes med lagsnavn ikke senere enn 2 timer etter arrangements slutt. Disse pengene går uavkortet til å handle inn nødvendig materiell, som servietter, pappkrus, papptallerkner, plastbestikk, kaffe etc. som fritt kan forbrukes i forbindels med kiosksalget.


14 Orden

Arrangementansvarlig skal påse at arrangementet gjennomføres uten forstyrrelse, hinder eller annen ulempe for beboerne i området eller for annet arrangement.


14.1 Søppel

Søppel skal plasseres i søppeldunker. Arrangementansvarlig skal påse at søppel i og utenfor klubblokalene blir samlet opp.


14.2 Vask og renhold

Arrangementansvarlig er ansvarlig for at de rom som har vært i bruk ryddes og at søppel fjernes fra klubbhuset.Vasking vil bli foretatt av renholdsansvarlig.


14.3 Betaling for mangelfullt renhold

Dersom det etter et arrangement ikke er rengjort eller lokalene ikke satt i skikkelig stand vil klubben kunne bekoste renhold/rydding for arrangørens regning.


16 Nøkkel / Ringe til dør med kode

Dersom det er nødvendig med separat nøkkel for et arrangement skal dette kvitteres ut og leveres tilbake til Klubbhusansvarlig. Alle trenere skal ha mulighet til å ringe til dør for åpning.


17 Røyking

Røyking er ikke tillatt i Klubbhuset.


18 Bruk av alkohol

Bruk av alkohol i Klubbhuset skal forhåndsmeldes av leietaker. Dette skal skje under faste rammer. Ved servering av alkohol skal ikke dette medbringes utenfor lokalene i den grad det kan forstyrre utenom hus aktiviteter på idrettsanlegget. Arrangement ansvarlig er selv ansvarlig for at serveringen er iht. de til enhver gjelde lover. Styret skal vedta om ett arrangement kan gjennomføres med alkohol.


19 Parkering

Parkering av biler i forbindelse med besøk skal skje på anviste plasser. Trafikk opp til klubbhuset skal kun forekomme ved varetransport. Parkering utenfor klubbhuset tillates ikke. Nøkkel til bom kan lånes av Klubbhusansvarlig.


DEL 3 : UTLEIE AV KLUBBHUSET

20 Regler for utleie

20.1 Søknad om leie

Søknad om å leie Klubbhuset skal skje ved henvendelse til Klubbhusansvarlig i henhold reglementets § 12.1 Innmelding av arrangementer.

20.2 Leieavtale

For utleie av Klubbhuset skal leietaker inngå leieavtale med klubben.

20.3 Renhold / orden

Renhold og orden skal utføres i henhold til reglementets § 14 Orden. For utleie gjelder i tillegg følgende angående avfall og søppel: Alt avfall og søppel skal være fjernet inne og på utsiden av Klubbhuset. Klubbhusets søppeldunker skal ikke benyttes, men tas bort på annen måte og er Leietakers ansvar.

20.4 Tider

Utleiearrangementer skal avsluttes innen kl 02:00.

20.5 Skader

Leietaker er ansvarlig for orden på området og økonomisk ansvarlig for skader som måtte bli påført bygg, inventar og uteområdet. Eventuelle skader skal rapporteres til Klubbhusansvarlig._________________________________________________________________


DEL 5 : LEIEAVTALE FOR AK28 KLUBBHUS

Det bekreftes at: _________________________________ (Leietaker)

i dag har inngått følgende avtale med AK28 (Utleier) for leie av AK28 Klubbhus.

Leieperiode: fra ______________________ til _________________________

Leieforholdet omfatter følgende:

Hovedrom / stue: ______

Kjøkken: ______

Øvrig informasjon:

Arrangement ansvarlig:__________________ tlf: _______________________

Skal det serveres alkohol: ______

Er leietaker medlem av klubben: ______

Antall personer: ______

Leietaker er inneforstått med og aksepterer de regler som gjelder for Klubbhuset og

som er nedfelt igjeldende reglement for Klubbhuset. Det vises spesielt til reglene for

renhold og rydding i reglementets 14 samt 20.4. Leietaker er arrangementansvarlig

for arrangementet som utleiengjelder.

Leiebeløpet kr ________ VIPPSES forskuddsvis til nr 533186 (Klubbhus Drift)

I tillegg skal det betales et depositum på kr 500,- for dekning av evt. mangelfullt

renhold. Avtale om henting og tilbakelevering av nøkkel gjøres direkte med

Klubbhusansvarlig. Gyldig kvittering for innbetalt leie og depositum skal fremvises

ved avhenting av nøkkel.

Betalt leie refunderes med 100% ved avbestilling senest 1 uke før arrangementet og

med 50% ved avbestilling senest 3 dager før arrangementet. Ved senere avbestilling

må full leie betales.

Depositum for evt. mangelfullt renhold refunderes når tilfredsstillende rydding er

bekreftet av Klubbhusansvarlig. Utleier fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle

skader eller ulemper Leietaker påfører Utleier ellerandre.

Klubbhusansvarlig: ______________________ Tlf: ____________

Kristiansand, den ___________

_______________________ ______________________Sjekkliste renhold AK28 Klubbhus

1. Renhold

Bruksanvisning for oppvaskmaskin og komfyr henger på kjøkkenet. Fjernkontroll for varmepumpe står montert under varmepumpa. Leietaker er ansvarlig for rydding av areal og anvendt utstyr etter bruk. Klubbhusansvarlig inspiserer lokalene etter hver utleie. Dersom det ikke er ryddet tilstrekkelig vil det bli ryddet på leietakers bekostning. Vaskemiddel til oppvaskmaskin holdes av utleier.

Alt anvendt utstyr er rengjort: ................................................................................. Sett kryss

2. Rydding: Møblene settes tilbake på plass. Rydding foretatt: .......................Sett kryss

3. Lufting/ventilasjon: Lufting under arrangementet må ikke foregå gjennom åpne dører/vinduer. Dette for å unngå støyplager for naboene. Utlufting må skje etter at arrangementet er slutt (f.eks mens rydding foregår) Husk å sette varmepumpen på 20 grader når klubbhuset forlates.

Varmepumpe satt på 20 grader:................................................Sett kryss

4. Søppel – opprydding utenfor klubbhuset: Husholdningsavfall o.a søppel samles og skal tas med og kastes av leietaker. Husk også å tømme søppel på toalettet.

Avfall er samlet og kastet av leietaker:..................................... Sett kryss

5. Dører og vinduer

Alle dører og vinduer må lukkes og låses forsvarlig. Lys slukket: ....................................................................... Sett kryss

Vinduer lukket og dør låst: ................................................. Sett kryss

6. Beskadigelse: Har leietaker vært uheldig og beskadiget/mistet utstyr, setter vi pris på at dette noteres nedenfor for at vi skal kunne àjourholde vår inventarliste og evt gå til nyanskaffelse av beskadiget/tapt utstyr. Er skaden/tapet av lite omfang kan leietaker/utleier i fellesskap komme frem til en erstatningssum.

Beskadiget/tapt utstyr: Antall: ...............................................................................................................Evt beløp/sum: Kr: ....................

AK28 ‐ Reglement for Klubbhuset (Ver. 00) 07.06.2019 Side 10

7. Erstatningskrav: Ved større skader/tap der erstatningskrav må gjøres gjeldende, føres “skademelding” på eget ark. Saken behandles i første instans av hovedstyret.

8. Ønske om eventuelle forandringer

Er du fomøyd med klubbhuset og de muligheter som tilbys? Hvis du f.eks ønsker noe forandret – eller kanskje mener at noe mangler, synes vi det ville vært fint om du tok deg tid til å notere det nedenfor. Alle forslag mottas med takk!

......................................................................................................................................................................................................................................

9. Denne sjekkliste returneres i utfylt og underskrevet stand sammen med evt. nøkkel.

Kristiansand, ........................          Leietaker ...................................................................................


AK28 farger AQ rød!

Postet av Atletklubben Av 1928 den 1. Sep 2019Kr.sands nye elitesatsning, Kristiansand topphåndball, spiller sin første hjemmekamp mot Sandnes førstkommende søndag kl 18.00. Alle spillere i AK28 er invitert, og får komme inn GRATIS mot oppmøte i egen klubbdrakt💥 Vi ser på dette som en utmerket mulighet til å utfordre alle trenere, foreldrekontakter og spillere til å være det laget med høyest oppmøte! En liten gulrot venter til det seirende laget 👏 Meld inn til C.Gunnufsen med antall spillere som møter fra ditt lag.Hvem er vi, egentlig?

Postet av Atletklubben Av 1928 den 1. Jul 2019

Du har kanskje spurt deg selv; hvem er egentlig disse som sitter i styret i AK28? Noen har holdt seg oppdatert, og vet at det er store endringer i styresammensetningen for sesongen 20/21 Man kan derimot ikke benekte at mange nok ikke kan navngi mange av dem som sitter i styret, og ei heller hvorfor de sitter der. 


Her har du styresammensetningen for 20/21 sesongen.


Silje Kristine Gumpen 
Formann/leder
Adm. sosiale medier 

Jeg heter Silje Kristine Gumpen. Jeg har nå vært i klubben i over 15 år. På privaten er jeg tobarnsmor, gift og i fult arbeid som sykepleier på sykehuset.
Jeg har i mange år fått stort utbytte av å være medlem av klubben, og forsøker nå mitt beste å gi litt tilbake. Bidrar der jeg kan med arrangementer, sosiale medier, med råd og innsikt som tidligere spiller på damelaget, erfaring på senior, og som tidligere trener i klubben. Personlig sitter jeg inne med mange tanker og meninger om hvordan klubben burde være, fremstå og organiseres. Som ny leder har jeg ambisjoner om å bringe frem det beste i klubben, med både prestasjoner og trivsel i fokus.  Tlf: 48152449 

Mail: Siljegumpen@gmail.com 


Knut Stormyr
Økonomiansvarlig 

 I 1998 ble Knut Stormyr en av de tre første æresmedlemmene i klubben.  Knut har betydd mye for klubben og klubbens utvikling. Han har en aktiv spillerkarriere bak seg, blandt annet med KIF i eliteserien som også vant NM i 1980. Han har en lang trenerkarriere og har trent alt fra seniorlag til 10-års lagene.

Sykdom, skade og motgang tiltross, Knut gir seg aldri. Innstatsen han daglig legger i klubben er utvilsomt beundringsverdig, og etter mange år i styret og de senere år som styreleder, har Knut bidratt med å holde hjulene igang i alle disse årene.

Mail: ks@wme.no


________________________________________________________________


Odd von Porat Fiane
Nestleder

Jeg er 64 år, gift og har 3 barn. To av de har vært med i AK -28 og har masse gode venner etter den tiden. Selv har jeg vært i Luftforsvaret i mange år før jeg i 2005 begynte hos Gumpen.

Av interesser har jeg vært aktiv innen flere idretter; militær idrett /skyting, sykkel, badminton og flere ting. Jeg er glad i å få ting gjort og liker å jobbe med barn og unge. Ble med igjen i AK 28 etter mange år, for å gi noe tilbake til klubben

Mobil:   +47 913 53467

E post: odd.fiane@gmail.com


________________________________________________________________


Maren Hærum Mykland 
Sekretær
Smitteverns ansvarlig


Jeg heter Maren Hærum Mykland, er 27 år, oppvokst på Lund. Er Fysioterapeut med spesialistutdanning innenfor barn og unge.

Min håndballinteresse startet allerede i 1.klasse på barneskolen. Har siden den tid spilt i aldersbestemte serier, regionsserie, nasjonal serie (Bring) og senior. Jeg har vært spiller i AK28 siden 13 års alder og jeg er fremdeles aktiv på damelaget. Jeg har vært trener i AK28 i 10 år for aldersbestemte lag. Håndball er noe jeg ikke ville vært foruten.

Jeg valgte å sitte i styret fra og med i år (2019) da jeg kan bidra med et perspektiv innenfra i klubben da jeg både har erfaring som trener og spiller. Som spiller har man opplevd et styre som er veldig fjernt og som nesten ingen kjenner ansikter på, dette er noe jeg veldig gjerne ønsker å gjøre noe med. Det er viktig at et styre er kjent for både spillere, foreldre og trenere, da det skal være lavterskel å ta kontakt med et styremedlem angående saker. Jeg kommer til å bidra for at det skjer endringer på denne fronten. I tillegg er jeg brennende for at alle føler tilhørighet til klubben og at alle hjelper hverandre for å gjøre håndballarenaen til et flott sted å være. Dette er en arena hvor man danner vennskap som varer livet ut, man får minner og opplevelser for livet, man opplever glede og mestring, og det er en arena hvor mange barn får blomstre. Det er viktig at styre bidrar til å skape gode og trygge rammer for alle sine medlemmer, håndball er tross alt en arena hvor mange bruker veldig mye av sin fritiden på.

Jeg vil også være tilgjengelig som styremedlem i henhold til spørsmål angående skadeforebyggende trening, hjelp til «utdanning» i forhold til skader og behandling. Alle er hjertelig velkomne til å ta kontakt og jeg vil stille opp så godt jeg kan. 


Tlf: 951 44 094

E-post: marenmykland@gmail.com


________________________________________________________________


Terje Jochumsen 
Sportslig utvalgs styrerepresentant

Terje Jochumsen,  født 15 oktober 1965. Samboer, 3 barn;  tvillinger på 23 og en gutt på 29.
Jobber som visekonsernsjef i Gumpen Gruppen. Født og oppvokst 100 meter fra Odderneshallen i Sleipnersvei. Spilte i Kif til 1985 før overgang til AK-28 hvor jeg spilte på A laget i 10 år. Har vært trener for herrelaget og damelaget, og 4 år som formann i Klubben. Gikk inn i styret for å bidra til å styrke AK -28 som klubb, en klubb som både for meg og mine 2 sønner har betydd mye.

Mail: Terje.Jochumsen@gumpen.no


________________________________________________________________

Landslagssamling for Josh Korsvik

Postet av Atletklubben Av 1928 den 7. Jun 2019


AK 28 gratulerer Josh Korsvik med plass i troppen til landslagssamling og European Open i Gøteborg 27.juni-6.juli 2019 Med LM 02! Det er en veldig sterk prestasjon, spesielt med tanke på att den tidligere Gimletroll gutten er født i 2003, og får plassen i konkurranse med 2002 guttene. Josh trenes av Preben Nilsen, Erlend Hansen og Mathias Christiansen.

- Josh har hatt en fin utvikling de siste par årene, og fortjener å få muligheten til å vise seg frem blant de beste på sin alder. Han har vært utrolig trenings- og læringsvillig, og har tatt mange steg i riktig retning, skriver trener Erlend Hansen om stjerneskuddet. 

Vi gratulerer samtidig IK Våg med Kristian Gyberg som også er med i 15 manns troppen!

Kamper i gruppespillet:
Dato Tid Kamp Arena
1.juli 12:00 Norge - Færøyene Vallhala Sporthall
1.juli 18:30 Norge - Estland Vallhala Sporthall
2.juli 11:30 Georgia - Norge Vallhala Sporthall
3.juli 10:30 Israel - Norge Vallhala Sporthall
3.juli 16:45 Spania - Norge Vallhala Sporthall

Mer info om European Open finner du her:
http://eurohandball.com/…/men/2019/round/1/Preliminary+Round

Heia Norge og Heia Josh!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435401203864285&set=pb.100021832264361.-2207520000.1559896502.&type=3&size=960%2C960
Her er årets spillere sesongen 18/19

Postet av Atletklubben Av 1928 den 25. Mai 2019

Årets spiller blir tildelt den spilleren som ikke bare har utmerket seg på banen, men også sosialt med engasjement og god lagånd. Årets spiller er plinktoppfyllende, gir alltid full innsats på trening og kamper og bryr seg om sine lagkamerater.

Vi i AK28 er stolte over å ha så mange flotte spillere i klubben vår! 
Teller timer til det hele blåses i gang.

Postet av Atletklubben Av 1928 den 3. Mai 2019

I morgen tidlig våkner hundrevis av spente håndballspillere, noen i sine egne senger - andre på skoler eller hotell. De skal alle få gjøre noe av det gøyeste de vet, nemlig tilbringe tid sammen med sine lagkamerater både på og utenfor banen. Dette synes vi er helt magisk å få lov til å være en del av!

Vil du se minnene som ble fanget på kamera fra tidligere år er disse å finne på vår facebookside i bilde-mappene markert som "umbrocup". Ønsker du bilder eller film slettet kan du kontake oss på facebook. 


Vi vil igjen minne om at flere av oss fra klubben vil gå rundt med kamera og ta bilder/film i løpet av helgen. Vi streber etter å innhente samtykke fra samtlige gjenkjennelige personer, men forbeholder oss også forståelsen av at dette er på offentlig sted og håper de nye personvernreglene kan sees på med skjønn.


I morgen tidlig braker det løs og vi ønsker med det GOD TURNERING til alle deltagere.   

Det er naturligvis mange spørsmål der ute blandt spillere, trenere eller foreldre. Disse kan henvende seg til turnering@ak28.no eller i arrangementet på facebook. Mange svar kan du også finne under informasjon i folderen "HUMMEL CUP" her på hjemmesiden


P.S.
Vi setter stor pris på om dere vil `tagge` kjente dere finner på bildene vi poster på vår facebookside. 
Arrangement instruks

Postet av Atletklubben Av 1928 den 19. Mar 2019

Hjemmekamper 

Info kommer 
Arrangement instruks

Postet av Atletklubben Av 1928 den 19. Mar 2019

Bring/lerøy 

Info kommer. 

Arrangement instruks

Postet av Atletklubben Av 1928 den 19. Mar 2019

MINI ARRANGEMENTER (G/J 6-8 ÅR)
Arrangør ansvar / Kiosk ansvar

Hver trener må selv sørge for å klargjøre med de andre lagene i sin ring om hvor mange lag og antall spillere fra de forskjellige klubbene stiller. Dette må meldes tilbake til AK28 som vil være behjelpelig med å sette opp ett kampoppsett for den aktuelle dagen.

Kiosk

* Hvert lag handler inn det de trenger til kioskdrift
* På Rema 1000 på Lund kan dere handle det dere trenger og vise kvittering og levere uåpnet varer tilbake når dere er ferdige
* Det ligger vedlagt oppskrift til AK28 vaffelrøre (tilsvarer ca. 3 liter)
* Kiosken skal holdes ren(vaske benk)/ryddig og alt som er brukt skal vaskes
* Oppvaskmaskinen skal åpnes og tømmes(sette på plass i skap/hyller)før klubbhuset forlates.

Sekretariat

*Mål må settes opp på begge baner (alle er plassert på motsatt side av banen på veggen).
*Rydde hall for søppel og tomflasker
*Rydde garderober for søppel og tomflasker
*Rydde klubbhus for søppel og tomflasker

2 foreldre

*Laget som er arrangør har ansvaret for at minst 2 foreldre har ansvar for vask og rydding av klubbhus/hall/garderobe motslutten av arragementet

Vask

*Vaskemidler,søppelsekker og mopper skal være tilgjengelig på Klubbhuset (finner bak døren på toalettet og på lageret)

Søppel

*Alt av søppel og matrester SKAL ut og bort fra klubbhuset.
* Søppeldunken på utsiden tilhører idrettsetaten, denne må ikke brukes til annet enn mindre søppel.

Arrangement ansvarlig.: Lene Moi – tlf.: 480 51052
Dommeransvarlig.: Endre Reber – tlf.: 982 99834

 

AKTIVITETSSERIE ARRANGEMENTER (G/J 9-11 ÅR)
Arrangør ansvar / Kiosk ansvar

Gå inn på www.handball.no, klikk videre til Region SørVest, klikk på kamper, velg banedagbok, finn Odderneshallen, velg dato, print ut kamprapporter…..
Det føres ikke resultater på disse kampene, men det er lurt å ha disse tilgjengelige i sekretæriatet for å følge med på tidene. Enkelte lag ønsker at det skrives sluttresultat… kampresultatene skal ikke rapporteres inn til Regionen.


Kiosk

* Hvert lag handler inn det de trenger til kioskdrift
* På Rema 1000 på Lund kan dere handle det dere trenger og vise kvittering og levere uåpnet varer tilbake når dere er ferdige
* Det ligger vedlagt oppskrift til AK28 vaffelrøre (tilsvarer ca. 3 liter)
* Kiosken skal holdes ren(vaske benk)/ryddig og alt som er brukt skal vaskes
* Oppvaskmaskinen skal åpnes og tømmes(sette på plass i skap/hyller)før klubbhuset forlates Sekretariat
*Hente ut måltavle og sette ut bord og stoler
*Henge opp målforminskere på hvert mål (gjelder 10-11 år)
*Rydde hall for søppel og tomflasker
*Rydde garderober for søppel og tomflasker
*Rydde klubbhus for søppel og tomflasker

2 foreldre

*Laget som er arrangør har ansvaret for at minst 2 foreldre har ansvar for vask og rydding av klubbhus/hall/garderobe motslutten av arragementet

Vask

*Vaskemidler,søppelsekker og mopper skal være tilgjengelig på Klubbhuset (finnes bak døren på toalettet og på lageret)

Søppel

*Alt av søppel og matrester SKAL ut og bort fra klubbhuset.
* Søppeldunken på utsiden tilhører idrettsetaten, denne må ikke brukes til annet enn mindre søppel.

Arrangement ansvarlig.: Lene Moi – tlf.: 480 51052
Dommeransvarlig.: Endre Reber – tlf.: 982 99834

 

AK28 VAFFELRØRE

Dette er et forslag til vaffelrøre dersom laget ditt har ansvar for kiosk drift
Det gir ca 3 liter vaffelrøre.

6 egg
4 kopper farin
1 boks rømme
2,5 liter mel
4 ts vaniljesukker
4 ts bakepulver
250 gram smeltet smør
2 liter melk

 

Hvordan koke kaffe


Hele kaffekannen skal plasseres under i maskinen. Beholder for kaffefilter tas ut å fylles med kaffe (en posjonspose). Knapp på siden slåes på. (Maskine skal ikke fylles på med vann, da det kommer automatisk). Start så maskinen med å trykke på 1/0 knappen (oppe til høyre), når denne piper er kaffen ferdig om 5‐10 min. Lykke til!!


KOKETOPP

Trykk på I til høyre på koketoppen, dette er start/stopp tasten på koketoppen, sett så en gryte med eks. vann, deretter bruker du «flat» fingertupp for å skyve på dette viser gradestyrken.

LYKKE TIL !!!

 
Farget hallen rød da Vipers møtte Gjerpen på hjemmebane

Postet av Atletklubben Av 1928 den 18. Mar 2019

Onsdag 13.mars var vi i AK28 så heldige at vår sponsor DNB spanderte Vipersbilletter til hele klubben. Gutter og jenter i alle aldre møtte opp i klubbdressen vår, og heiet Vipers frem til en ny hjemmeseier. 

"I en kamp hvor alle Vipers 13 utespillere kom på scoringslista, hadde hjemmelaget full kontroll på kampen fra start til slutt.  Det endte med 18-målsseier 37-19" Les mer fra hjemmesiden til Vipers HER. 
Foto: Terje Refsnes Heiaheia!
Foreldrekontakter: Innkalling til informasjonsmøte

Postet av Atletklubben Av 1928 den 13. Mar 2019


Hei alle foreldrekontakter.

Kaller med dette inn til møte mellom foreldrekontaktene og klubben vedrørende:

 

Sesongslutt 2018 / 2019

Sesongen 2019 / 2020

Hummelcup 2019

Årsmøte 2019

Felles turneringer våren 2019 og våren 2020

Treningsleir høsten 2019

Informasjon fra valgkomiteen

 

Alle lag skal være representert ved foreldrekontakt, eller stedfortreder fra foreldregruppen.

 

Mvh Christian Gunnufsen

Administrativ leder

TLF: 900 50746

www.ak28.no
Aquarama stengt for trening følgene datoer:

Postet av Atletklubben Av 1928 den 13. Mar 2019


Aquarama blir desverre stengt for ordnær trening grunnet eksamen:

Begge banene stengt Uke 21  
- 20/5 – 24/5 2019. 

En bane ( Østre hall) er stengt Uke 22 og uke 23  
- 27/5 – 6/6 2019.  
Klubbens strategi, ide og mål

Postet av Atletklubben Av 1928 den 27. Feb 2019

AK-28 ble stiftet i 1928 og var i mange en bryteklubb. I dag er AK28 en ren håndballklubb. Vi ønsker å gi et godt tilbud til alle og klubbens visjon er ”å skape vinnere på alle nivåer”. Ca 80 % av medlemsmassen i klubben er < 18 år og vi prøver å skape et godt miljø samtidig som vi ønsker å legge tilrette for læring av både sportslige og sosiale verdier.

Klubben har senior, dame og herrelag og nesten alle årsklasser på jente og guttesiden. AK28 har drevet frem mange gode lag og talenter og det er vi stolte av. Vi har som mål å ha voksne trenere og ledere i samtlige årsklasser.

Odderneshallen er klubbens hjemmebane med eget klubbhus som nyttes til sosiale arrangementer. Klubben blir i stor grad drevet av foreldre med stor iver og dugnadsinnsats sammen med noen få gode støttespillere i næringslivet.


Strategiske valg

AK 28 er på mange måter i en særstilling i Kristiansands området. Vi har en egenart som ingen andre klubber har. Vi har en meget god samlet kvalitet på våre trenere, en meget sunn økonomi og en grunnleggende sterk klubbfølelse hos mange som har vært klubbmedlemmer «et helt eller halvt liv».

En annen egenart klubben har, er at den ikke har et klart geografisk definert område.

AK 28 ønsker å lykkes på beste måte i de kommende årene. Og for å nå dette målet så må klubben forsterke alle sine egenarter. På den måten blir man mer synlig og tydeligere i landskapet. Man må sørge for å differensiere seg i forhold til andre klubber som ofte er knyttet til egne nærområder og i tillegg må «slåss» med andre idretter innen samme klubb.

AK 28 må hele tiden søke å styrke kvaliteten på det vi gjør. En klubb med rutinerte og fornuftige ledere vil alltid stå høyt i kurs, og gi en god og viktig trygghet ved valg av klubb eller idrett.

Dette er et godt fundament, men langt fra nok for å lykkes i målsettingen om å være best på våre områder.

Vi må søke, og gi større utfordringer for våre medlemmer. Vi må våge å gå nye veier som gir for- bedring av klubbens kvaliteter. Dette er jo også spennende prosesser å delta i for alle.

Vi har i en årrekke forsøkt samarbeid med andre klubber (les KIF og IK VÅG). Grunnlaget for alt samarbeid er at man skal styrke hverandre gjen- nom utveksling av ressurser. I begge disse tilfelle viste det seg at vi hadde ressurser i vår klubb som de hadde bruk for, og forsynte seg ukritisk av.

I begge tilfellene har vi kun opplevd ta, og ikke noe gi fra deres side. Dette har lært oss at vi skal og må styre vår klubb på vår måte.

Vi ønsker å lage gode seniorspillere i vår egen klubb. Og ser meget positivt på å levere fra oss spillere av høy kvalitet når de er ferdiglærte hos oss.

Vi ønsker å gjøre tiltak som hindrer at juniorspillere av varierende kvalitet blir hentet på helt gale premisser og tidspunkt i forhold til ståsted i deres utviklingsstige. Erfaringen viser at hovedparten av disse går lei når ikke den nye klubben leverer varen, og altfor mange får drept både håndballyst og selvtillit og rett og slett gir opp håndball.

Vi vil gi våre spillere et systematisk program som har en sammenheng fra 8 års stadiet og opp til seniorklassen. Prosessen starter med at man utarbeider i første rekke et grovskissert program. Dette arbeidet er allerede startet. Både eksterne og egne trenere og fagpersoner vil bli trukket inn i dette arbeidet, sammen med styret. AK 28 vil på denne måten skape sin egen spillestil både på og utenfor banen.

Klubben ønsker også, selvsagt i tråd med det nevnte utviklingsprogrammet, å gi sine medlemmer et større aktivitetstilbud i yngre klasser (rom for mer trening). I vår klubb skal det være lov å være ung og ambisiøs (ivrig og ikke til å stoppe). Det er sunn idrettsglede som ligger bak en slik drivkraft.

Klubben har mange gode forsetter og ideer, og for å sette disse ut i livet trenger vi flere og gjerne mange engasjerte mennesker i forskjellige posisjoner.

Vi ønsker å engasjere flere ivrige foreldre mer direkte i klubbarbeidet. Vi har hittil ikke vært flinke nok i arbeidet med å bringe disse frem til viktige oppgaver som de kan trives med.

Odd Fiane har startet ledelsen av et prosjekt som skal gi en styrket seniorgruppe. Denne gruppas målsetning skal være å drive seriøs idrett på et nivå som er krevende, men allikevel et hakk under de beste i landet. Seniorgruppa skal legge vekt på både dame og herre lag og vil arbeide meget bevist for i første rekke å skape et sterkt og samlende miljø i begge lagene, hver for seg og i sammen.

AK 28 ønsker å fremstå som det beste kvalitetsmessige håndballtilbudet opp til nivået under eliteserien. Dette skal gjøre klubben mer attraktiv og livskraftig i årene som kommer.

_____________________________________________________________________________

AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben med et optimalt nivå på kunnskap, samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé

 • AK 28 skal være en idrettsklubb som driver med håndball for barn og voksne i Kristiansand og de nærmeste områdene
 • AK 28s største konkurransefortrinn skal være at klubben har det beste nivået på ledere og trenere innenfor sitt område. Dette gjelder formidling og læring av så vel sportslige som sosiale verdier.
 • Klubben skal kjennetegnes av høyt samhandlingsnivå, med felles mål og krav til hverandre for å lykkes.
 • AK 28 skal hele tiden legge til rette for å gi sine medlemmer sportslig fremgang.
 • Klubben skal bestrebe seg på å utvikle sosiale og menneskelige kvaliteter hos medlemmene.
 • AK 28 skal aldri igangsette prosjekter eller sats- ninger som det ikke er en sikker økonomisk eller organisatorisk dekning for.

Overordnede mål

 • AK 28 skal legge til rette for og bidra til at alle klubbens medlemmer kan oppnå fremgang og utvikling.
 • AK 28 skal utvikle et program/pensum som på en systematisk måte utvikler spillerne trinnvis fra yngste nivå og opp til seniorklassen. Dette skal også gjøre at man utvikler en AK stil som alle klubbens trenere og spillere skal mestre.
 • AK 28 skal ha et sportslig tilbud for ambisiøse seniorspillere som kan strekke seg opp til nivået under eliteserien. Klubben skal også tilstrebe å ha et mosjonstilbud for de som føler seg mest komfortable på dette nivået.
 • AK 28 skal ha som mål å miste langt færre i voksen alder som spillere og t
 • trenere til klubber i deres nærområder. Dette kan skje gjennom at vår totale verdiskapning blir så stor at AK 28 blir det riktigste valget for disse og deres barn.
 • Å øke den økonomiske inntjeningen, for derved å kunne gi et bedre sportslig tilbud til alle medlemmene.Hummel cup 2019

Postet av Atletklubben Av 1928 den 15. Feb 2019

Hvert år, i hele 50 år på rad, har AK28 arrangert håndballcup på vårparten av året. Mange kjenner denne cup'en som Umbrocup, men i år går den under navner Hummel cup. Det er samme cup, med nytt navn. 

Du finner informasjon om håndballcupen vår i egen fane "hummelcup", eller ved å sende oss mail på post@ak28.no

Vi håper du og ditt lag har lyst til å bli med oss første helgen i mai! 


Ny hjemmeside under arbeid

Postet av Atletklubben Av 1928 den 10. Jan 2019

Denne hjemmesiden er ikke komplett, og har forsatt mange mangler. Lurer du på noe du ikke finner svar på her kan du sende mail til post@ak28.no eller bruke kontaktskjemaene under klubbkalender.